Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Volba povolání

 

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

 • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
 • konzultační hodiny v úterý od 13.00 do 13.30 nebo po domluvě kdykoliv

  

ZMĚNA TERMÍNU VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Vzhledem k tomu, že během minulého týdne vydalo ministerstvo pokyn, že je možné vydat zápisové lístky později, proběhne vydávání až příští pondělí 22.3. od 13.30 – do 14.30.

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

B, výběr školy a oboru

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.studujvpk.cz

https://www.nsp.cz/vyuziti-pro-studenty

https://www.posvitsinabudoucnost.cz

Brožura Čím budu - informace o jednotlivých oborech na konkrétních školách včetně počtu přijímaných žáků v loňském školním roce

 https://www.plzensky-kraj.cz/cim-budu

 

C, i pro rodiče

https://www.kampodevitce.cz

https://bit.ly/KAMpodevitce

 

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

CO JE POTŘEBA UDĚLAT

- všichni žáci obdrží Atlas školství 2021/2022 a budou poučeni, jak s ním pracovat, na webových stránkách školy bude v nejbližší době umístěna elektronická podoba brožury Čím budu, kde rovněž naleznete přehled škol a oborů v Plzeňském kraji

- na obory s talentovou zkouškou je potřeba odeslat přihlášku do 30.11.2020, talentové zkoušky probíhají v lednu – pokud žák neuspěje a není na školu přijat, může si stejně jako ostatní v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky

- do poloviny ledna je potřeba vybrat střední školu a obor (v 1. kole každý žák podává 2 přihlášky, v dalších kolech již pak může podat přihlášek více) a nahlásit svůj výběr kariérové poradkyni Mgr. Haně Duffkové

- Dny otevřených dveří na středních školách budou na většině škol probíhat online – účast na nich je důvodem k omluvení z online výuky

- počátkem února obdrží všichni žáci vytištěnou vyplněnou přihlášku ke studiu. V letošním přijímacím řízení se nebude započítávat prospěch z 2. pololetí 8. ročníku.

Prosím o pečlivou kontrolu všech údajů a teprve po zkontrolování budeme přihlášky potvrzovat. Obory označené zkratkou PLP požadují potvrzení přihlášky též ošetřujícím lékařem (tato služba je placená).

- vyplněnou a podepsanou přihlášku je zákonný zástupce povinen doručit vybrané škole      do 1. března 2021

- pozvánku k přijímacím zkouškám a pokyny k přijímacímu řízení obdržíte poštou nebo mailem, který uvedete na přihlášce.

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se do celkového hodnocení přijímacího řízení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky. Ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici na www.cermat.cz.
U čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia může ředitel střední školy rozhodnout, zda využije jednotnou přijímací zkoušku, nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou. Ředitel školy může rozhodnout o zrušení příjímací zkoušky v případě, že škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru nepřevyšující plánovaný počet přijímaných. Tyto podmínky škola uvede v kritériích pro přijetí, která zveřejní na webových stránkách školy do 31. ledna 2021. Případné rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek škola zveřejnění na webových stránkách nejpozději
do 8. března 2021 a bezodkladně tuto informaci sdělí také uchazečům.

Termíny jednotné přijímací zkoušky - pozor změna

Při příjímacím řízení může dojít k těmto situacím:

 • Uchazeč podal dvě přihlášky na školy, na kterých se koná jednotná přijímací zkouška. Na jedné ze škol ředitel rozhodl o zrušení jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na škole, která jednotnou přijímací zkoušku nezrušila.
  • Uchazeč podal dvě přihlášky. Jednu na školu, která koná jednotnou přijímací zkoušku a na druhé škole se koná školní přijímací zkouška. V tomto případě uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na první škole. Na druhé škole vykoná školní přijímací zkoušku. Uchazeč tedy bude konat tři zkoušky (dvakrát jednotnou přijímací zkoušku, jednou školní přijímací zkoušku).
  • Uchazeč podal jednu přihlášku do oboru s maturitní zkouškou, na které se koná jednotná přijímací zkouška a druhou do oboru s výučním listem. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na první škole.
  • Uchazeč podal přihlášky na dvě školy, které konají školní přijímací zkoušku – vše probíhá dle pokynů jednotlivé střední školy. Školní zkouška se nebude konat v termínech, kdy probíhají jednotné přijímací zkoušky.
  • Některé školy mohou v rámci přijímacího řízení využít jednotnou přijímací zkoušku a k ní navíc svoji školní přijímací zkoušku. Termín školní přijímací zkoušky pak bude stejný jako u jednotné přijímací zkoušky.

Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je žák povinen odevzdat střední škole řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být na školu přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek ve své škole, ostatním uchazečům vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého bydliště.
Uchazečům, kteří nebyli na školu přijati, zašle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Žák pak může do 3 pracovních dnů od jeho doručení podat odvolání proti nepřijetí.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.
Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

Úprava podmínek osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL), tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL.

Část informací převzata ze stránek KÚ Plzeňského kraje

 

 KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

ZÁŘÍ - LEDEN

- výběr střední školy a oboru - získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...

- návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN

- předání informací zákonným zástupcům žáků - podle situace a zájmu - online setkání nebo schůzka ve škole - bude upřesněno

- ???? akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod - podle aktuální situace, buď společná návštěva celé 9. třídy nebo dle zájmu každý individuálně s rodiči

LISTOPAD

- festival Posviť si na budoucnost - https://www.posvitsinabudoucnost.cz

- podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou

LEDEN

- nahlášení zvolené školy a oboru

ÚNOR

- tisk a potvrzení přihlášek ke studiu, poslední termín odevzdání přihlášky je 1.BŘEZEN 2021

DUBEN

- přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou 

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
 
 - výsledky přijímacího řízení

KVĚTEN

- odevzdání zápisového lístku

- náhradní termín přijímacích zkoušek 

Náhradní terminy jsou stanoveny na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

- případné druhé kolo přijímacího řízení