Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Volba povolání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – PONDĚLÍ 8. ČERVNA

  • Ředitel školy zašle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním.
  • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
  • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání není odvolání přípustné. 
  • Vzhledem k tomu, že někteří uchazeči podali přihlášku zároveň na učební i na maturitní obor, je termín odevzdání zápisových lístků sjednocen. Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl přijat, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky).

 

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny v úterý od 12.00 do 12.30 nebo po domluvě kdykoliv

 

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

https://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-p

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

B, výběr školy a oboru

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.studujvpk.cz