Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 

Odhlašování obědů je možné elektronicky do 14.00 hod předchozího dne. 

Od 1. února 2022 dochází k navýšení cen stravného 

Cena obědů dle věkové kategorie: 

6 -10 let – 27,- Kč. 

11 -14 let – 29,- Kč. 

nad 15 let – 31,- Kč 

cizí strávníci - 77,- Kč 

Kalendář akcí

26 kvě

výběr žáků 7.- 9. ročníku

31 kvě

pro žáky III.A, IV.A a V.A - cena 120,- Kč na žáka

31 kvě
Příběhy našich sousedů
31.05.2022 15:00

závěrečná prezentace projektu žáků IX.A - klášter Chotěšov

7 čvn

6. a 7. ročník

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Stejné šance

PRO NEZÁJEM OBESLANÝCH ÚČASTNÍKŮ (250 ABSOLVENTŮ ZŠ OD ROKU 2007 DO ROKU 2011)  PROJEKT  Z R U Š E N

Na startovní čáře úspěšného života

Co si lze pod tímto okřídleným nápisem představit? Je to velmi jednoduché. V posledních několika letech se objevily spory a články o nerovném přístupu ve vzdělávání. Část z nich je podložena skutečnou realitou, nikdo se však do hloubky nezabývá pravými příčinami tohoto stavu. Stát a jím pověřené ministerstvo školství se pod silným tlakem (i díky výsledkům štrasburského soudu) snaží řešit následky současného stavu, ale neodhaluje pravou příčinu zhoršující se situace. Někteří politici stav vnímají, ale v záplavě úkolů a slibů nemají čas na dlouhodobé a účinné koncepce. Pokud stále není jasné, o co jde, stačí se podívat do nového občanského zákoníku – zákon 89/2012, § 858:


“Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské
odpovědnosti může změnit jen soud.”


A zde je jádro celého problému. Poměrně velká část mladých lidí se domnívá, že když založí rodinu a přivedou na svět dítě a všichni (nebo většina) dítě miluje, tak to stačí. Nevědí však téměř nic o výchově (ze své rodiny si přinášejí nějaký model), netuší, že v dítěti svým přístupem vytvářejí základní charakterové a morální hodnoty, dost často s ním málo komunikují a předpokládají, že to za ně udělá mateřská škola a následně škola. Proto přicházejí k zápisům do škol děti čím dál víc krásně oblečené, ale sociálně a komunikačně nevyzrálé, citově a rozumově značně nevyrovnané nebo dokonce zanedbané.
Co s tím?
„Vychovávat“ rodiče, když už mají děti, je pozdě. Jedinou možnou cestou je působit na mladé lidi v době, než zakládají rodinu. V základních školách funguje na určité úrovni rodinná a sexuální výchova. To však je naprosto nedostačující, protože vede pouze k informovanosti žáků a ne k jejich přesvědčení o tom, co bude zhruba za 5 -10 let. Mladí lidé po absolvování středoškolských studií a v průběhu vysokoškolského studia již daleko více „slyší“ na toto téma. Proto se domníváme, že jedinou smysluplnou cestou a investicí do zlepšení přípravy dětí k celoživotnímu vzdělávání je stejná šance dobře začít. Dobře začít v rodině, pak v mateřské škole a následně ve škole základní. Předpokladem úspěchu jsou tak stejné „startovní“ předpoklady. A ty vytvářejí především rodiče.

Garantem celého navrhovaného záměru je vedení ZŠ Chotěšov. Pokud se první kurz v roce 2015 podaří a osvědčí, bude se vedení ZŠ a obec Chotěšov snažit o zavedení STEJNÉ ŽIVOTNÍ ŠANCE jako dlouhodobého programu a rozšířit jej do dalších oblastí ČR.

I. Návrh postupu přípravy absolventů SŠ a VŠ (bývalých žáků ZŠ) na rodičovství a výchovu dětí jako předpoklad dobrého zvládnutí základního i dalšího vzdělávání a následné úspěšnosti v životě.

Na základě analýzy stavu Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih v roce 2008 a porovnáním s informacemi, znalostmi a zkušenostmi některých ředitelů škol v ČR je v naší škole připravována koncepce přípravy budoucích rodičů žáků školy. Je navržen postup přípravy těchto lidí, který zde uvádím pouze v bodech:

 • minimálně dvouletá průběžná informace během 8. a 9. ročníku ZŠ o záměru přípravy budoucích rodičů – v rámci občanské výchovy vyučované ředitelem školy
 • od roku 2008 dostávají vycházející žáci informaci o zábavně vzdělávací akci, která se v obci bude organizovat od roku 2015
 • akce bude probíhat v kulturním zařízení obce Chotěšov, okres Plzeň-jih, zábavnou a vzdělávací formou
 • pořad se bude organizovat pod názvem STEJNÉ ŠANCE a to v několika lekcích (3)
 • akce připraví ALESPOŇ v základních oblastech budoucí rodiče (muže i ženy) na jejich roli otce a matky
 • cyklus (3 pořady) se bude opakovat každý rok

II. TÉMATA

Obsahem akce jsou témata, která každý člověk považuje za zcela samozřejmá, ale reálný výkon rodičovských rolí pak vykazuje následně velké nedostatky v základních vědomostech:

 • jak poznat charakter svého partnera ještě před rozhodnutím (nebo nahodilostí) mít spolu dítě
 • informace o zdravém početí dítěte
 • zdravé a bezproblémové těhotenství a narození dítěte - vliv nebezpečných látek na zdraví a život plodu, následně po narození dítěte
 • rizika poškození mozku dítěte
 • péče o dítě v jednotlivých obdobích
 • role matky a otce při výchově dítěte
 • vyspělost dítěte ve třech letech
 • předškolní a školní zralost a její ověření
 • zásady správné výchovy, výchovné problémy
 • řešení partnerské krize
 • vstup dítěte do školy
 • spolupráce se školou
 • co jsou vzdělávací potíže a jak je řešit
 • možnost vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
 • význam komunikace, hry s dítětem
 • spánek
 • učení ve škole

III. PŘÍPRAVA akce

 • koncem roku 2014 bude vyvěšen na obci, webu školy a otištěn ve Zpravodaji obce článek o termínu zahájení AKCE (rok 2015)
 • koncem roku 2014 budou písemně pozváni všichni absolventi ZŠ Chotěšov od roku 2005 dle stávajících adres a matriky Obecního úřadu Chotěšov (předpokládáme pozvání absolventů učebních oborů, SOU, SŠ, studentů a absolventů VŠ, nových mladých občanů obce)
 • na každou lekci bude zván významný host z oboru pediatrie, pedagogiky psychologie, rodičovské poradny, pracovník z oblasti prevence sociálně patologických jevů, policie, odboru sociálních věcí pro děti a mládež
 • každá lekce navazuje na předešlou
 • v každé lekci bude provedeno, kromě hudebních vystoupení, i losování o zajímavé ceny

IV.Struktura programu

 • hudební vystoupení
 • téma akce (odborníci)
 • film (případové studie)
 • diskuse (číslované diskusní lístky)
 • losování cen (slosování diskusních lístků)
 • za účast na všech částech (3) bude vydáno osvědčení o absolvování

V. VÝZNAM PRO BUDOUCNOST RODINY

Celá akce přispěje postupně k posílení vědomí o důležitosti úplné rodiny, role matky a otce, udržení zdraví dítěte, nezastupitelné úlohy vzdělání a vzdělávání, potřebnosti kladného vztahu mezi dítětem, rodičem a školou.

EasyCookieInfo