Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Historie školy

První zprávy

     Historie školství v českých zemích byla několik století spojena s církví, která měla ve svých rukou veškeré vzdělávání. Škola bývala u každé fary, podobně fungovaly i školy klášterní. První písemná zmínka o škole v Chotěšově pochází z chotěšovské úmrtní matriky , v níž je zaznamenáno jméno Wentzla Kastla, zesnulého 13.2.1684, který 35 let působil jako kantor ve škole v Chotěšově. Z toho vyplývá, že škola zde existovala nejméně od roku 1649.

Školní budovy

     O budově původní školy v Chotěšově nemáme, bohužel, přesné zprávy. Můžeme se domnívat, že to bylo pravděpodobně v ulici Dobřanská (dnešní parcela 72/1 nebo parcela 115/1, či prostor u mantovského mostu). Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví parcela 115/1, která je nejblíže u kostela. Podle kronikáře A. Hofmana zde stála škola až do roku 1782. Od roku 1774, po vydání nařízení o všeobecné školní povinnosti (reformy císařovny Marie Terezie), musely do školy chodit všechny děti. Proto bylo potřeba vystavět novou školní budovu. Ta byla postavena na místě bývalého hřbitova v roce 1789. Tato budova měla 2 třídy a stála u klášterní zdi vedle prelatury. Do školy tehdy docházelo 110 žáků (podle císařského výnosu připadalo na jednoho učitele až 80 žáků). Rychlý nárůst dětí (díky rozvíjejícímu se hornictví) si vyžádal daleko větší školní budovu. V roce 1895 rozhodli představitelé obce o výstavbě nové budovy s deseti třídami. Na tehdejší dobu velmi moderní budova byla budována v letech 1899-1901 v místech původní dvoutřídky, která zřejmě vyhořela. Nová škola (dnešní budova Plzeňská č.p. 88) byla dvoupatrová, v přízemí s tělocvičnou, bytem pro školníka a třídami pokračovací školy pro řemeslnické vzdělávání. Ve druhém patře byla dívčí škola. Chotětovská škola se stala největší školou v okrese Stříbro, protože ji navštěvovalo 700 žáků. Ve škole se vyučovaly děti české i německé. Vyučovacím jazykem však byla pouze němčina.

Česká škola

     Na počátku 20.století sílil příliv obyvatel české národnosti. České děti však musely i nadále navštěvovat německou školu. Teprve vznik Československé republiky 28. října 1918 umožnil zahájit přípravné práce pro založení české školy. V roce 1919 se do školy zapsalo 195 českých dětí. Proto se 2.února 1919 konalo slavnostní otevření české školy, při němž se již zpívala i československá státní hymna. První dvě třídy české školy se vyučovaly v části severního křídla kláštera, dvě třídy dočasně v budově německé školy. To vše se stalo na popud dr. Františka Lukavského, předsedy Místního odboru matice školské v Plzni. Řídícím učitelem české školy se stal pan Václav Hataj. Teprve v roce 1923 bylo hledáno vhodné místo pro stavbu budovy české školy. Stala se jím parcela při silnici do Stoda. Stavba měla být zahájena hned následující rok, ale pozemek byl příliš drahý, a tak po mnohých jednáních a zejména snahách Václava Hataje se 7.září 1927 začalo se stavbou. Slavnostní otevření české školy se uskutečnilo za necelý rok 26.8. 1928. škola byla označována jako jubilejní, protože v roce jejího zahájení bylo Československu právě 10 let. Ve školním roce 1928-1929 do školy docházelo 131 dětí z 90 českých rodin.

Mnichov a válka

     V září 1938, po podepsání Mnichovské dohody, musela většina českých rodin z Chotěšova odejít. Česká škola byla zrušena a její budova zabrána pro německou měšťanku. Zbylé české děti se opět musely vrátit do budovy německé školy. Po skončení 2.světové války se situace obrátila. Většina německých rodin musela opustit území Československa a německá škola se tak na čas stala nepotřebnou. Zbytek německých dětí navštěvoval školu českou.

 

Novodobá historie školy

     Po reorganizaci školství v roce 1953 vznikla osmiletá střední škola rozdělená na dva stupně. I.stupeň se vyučoval v budově původní německé školy (budova č.p.88), II. stupeň pak v budově české školy (č.p. 388). V roce 1960 byla zavedena základní devítiletá škola, od roku 1979 pak základní škola s povinnou devítiletou docházkou. V 80.letech prošly obě budovy rekonstrukcí, v roce 1988 vyrostla u budovy 388 nová sportovní hala, která byla o 11 let později rekonstruována, zateplena a přistavěna . Na podzim roku 2008 se zde slavnostně otevřel nový víceúčelový sportovní areál. V roce 2003/2004 obec financovala kompletní rekonstrukci a zateplení budovy Plzeňská 388. Protože od počátku 21.století postupně ubývá narozených dětí, stává se provoz dvou školních budov a budovy školní jídelny (Dobřanská 3) ekonomicky neúnosný. Na návrh ředitele školy a po zpracování případové studie rozhodlo zastupitelstvo obce Chotěšov o sjednocení výuky do budovy 388. V této době obec získala i prostředky z tzv. Norských fondů Evropské unie, proto od začátku roku 2009 probíhaly velké přípravy na stěhování a stavební úpravy. V budově 388 tak vznikly vestavbou dvě úplně nové učebny, byly vybudovány odborné pracovny (chemicko biologická a fyzikální, jazyková a počítačová, cvičná kuchyně). školní rok 2009/2010 byl slavnostně zahájen českou národní hymnou dne 1.září 2009 před budovou školy 388.

 

 

     V roce 2010 byly z prostředků obce vybudovány další dvě učebny: rozšířením původní místnosti ve 2.patře vznikla krásná učebna pro výuku, půdní vestavbou v západní části podkroví vznikl prostorný školní klub a školní družina.
V roce 2014 byla slavnostně otevřena nová moderní školní jídelna umístěná vedle sportovní haly. Během roku 2015 vybudovala škola v podkroví za pomoci některých rodičů a zaměstnanců školy dílnu školního klubu – keramickou dílnu. Na jaře roku 2016 vznikla z prostředků obce půdní vestavba dvou kmenových tříd, sborovny, kabinetů, skladů a sociálního zařízení. Třídy byly slavnostně otevřeny v září 2016.

     Z projektu IROP v roce 2018 byla ve zbylém půdním prostoru (cca 70 m2) během léta vybudována učebna digitálních technologií a přírodních věd. Součástí stavby se stala venkovní bezbariérová plošina, která spojuje všechna patra školy. Učebnu jsme slavnostně otevřeli dne 18. září 2018.

     V budově Plzeňská 88 sídlí v 1.patře od roku 2010 obecní úřad, ve 2.patře jsou od podzimu roku 2012 ordinace lékařů. V přízemí zůstala malá tělocvična a v přední části budovy je lékárna.