Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Závazný dokument k otevření školy pro přihlášené žáky

 1. organizace vzdělávacích aktivit
 2. provozní doba školy
 3. podmínky provozu a hygienická opatření
 4. způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání přihlášených žáků
 5. povinnost podepsat čestné prohlášení

 
Režim otevření školy pro I. stupeň ZŠ a žáky 9. třídy  je podřízen přísným hygienickým opatřením a nastaveným pravidlům, která vycházejí z dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Veškerá opatření a ustanovení jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitele školy. Proto jakékoli porušení a nedodržování těchto zásad je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 1. organizace vzdělávacích aktivit 

Výuku povedou přednostně asistentky pedagoga. Učitelé nadále pokračují v distanční výuce.
Odpolední aktivity zajišťují vychovatelky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které jsou tvořeny žáky různých tříd a ročníků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Během dopolední výuky budou žáci pracovat i na úkolech zadaných vyučujícím daného předmětu nebo třídním učitelem. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, žáci mohou využívat ve skupinách celý areál školy.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

 1. provozní doba školy

Určené skupiny (vytvořené vedením školy 11. - 18. 5.) budou začínat výuku ráno mezi
8. a 9. hodinou a končit mezi 11:30 - 13:00 hod.
Odpolední činnosti jsou zajištěny nejpozději do16:00 hodin.


Stravování
:

Přihlášeným žákům ke stravování ve školní jídelně budou postupně vydávány obědy mezi 11:30 - 13:00 hod., a to v určených skupinách. Žáci jsou povinni dodržovat veškeré hygienické požadavky a pokyny pedagogů, v opačném případě budou ze stravování i z výuky a odpolední činnosti vyloučeni.

 1. podmínky provozu a hygienická opatření

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, musí mít roušky 3 a sáčky 2.
 • Každý žák denně s sebou nosí papírové kapesníky.
 • Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci.
 • Určení žáků ve skupinách je neměnné (žáka nelze převést z jedné skupiny do druhé).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 1. způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání přihlášených žáků

Rodiče mohou své děti doprovodit pouze před vstup do oploceného areálu v přední části. Prosíme rodiče o přesné dodržování času příchodu tak, aby se skupiny nepotkávaly.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, rodiče jsou povinni nepřítomnost svého dítěte telefonicky v aktuální den omluvit. V případě neomluvené absence může být žák z výuky až do konce školního roku vyloučen.


Příchod do školy
:  Žáci přicházejí k hlavnímu vchodu školy ve stanovený čas dané skupiny, dodržují rozestupy (2m). Před školou si skupinu vyzvedne vyučující.


Odchod ze školy
: Žáci mohou po skončení výuky skupiny odcházet samostatně. Rodiče čekají na své děti pouze před oploceným areálem.

 

Vyzvedávání žáků z odpoledních aktivit: Odpolední aktivity budou probíhat v přízemí školy. Vyzvednout dítě lze nejdříve v 14:00 hod., nejpozději do 16:00 hodin.

Rodiče čekají na své děti pouze před oploceným areálem a zatelefonují vychovatelce, která jim dítě přivede před školu.
Telefonní kontakty na vychovatelky: 739 203 489 a 732 302 217

 1. povinnost podepsat čestné prohlášení

Vyplněné a podepsané Čestné prohlášení uveřejněné na webu školy je žák povinen odevzdat při nástupu do školy (25. 5. 2020).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

                                

V Chotěšově dne 4. 5. 2020

                                                                                           Mgr. František Halada
                                                                                                 ředitel školy

 

Čestné prohlášení k nástupu do školy

 

 

.